Преустановява се присъствено провеждане на учебните занятия в ЮЗУ – Благоевград

Ректорът на Югозападния университет в Благоевград пусна заповед съгласно новите противоепидемични мерки, наложени от Министерството на здравеопзването.

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

ЗАПОВЕД

№ 2629

Благоевград, 20.10.2021 година

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование във връзка със  Заповед № РД-01-856 / 19.10.2021 г., Заповед № РД-01-743 / 31.08.2021 г. и  Заповед № РД-01-733 / 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам временни противоепидемични мерки в Югозападния университет “Неофит Рилски”, считано от 21.10.2021 година.

1. Преустановява се присъствено провеждане на учебните занятия.

2. Преустановява се провеждането на:

а) конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и  други мероприятия с такъв характер;

б) всички масови мероприятия – музикални, фестивали и други с такъв характер;

в) колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани  състезатели към лицензирани спортни федерации.

3. Въведените противоепидемични мерки по т. 1 и т. 2 могат да не се прилагат, когато:

3.1. 100 процента от участниците (преподаватели, студенти, други лица) в съответния обект са ваксинирани или преболедували  COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване съгласно Заповед № РД-01-733 / 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и

3.2. ректорът/ръководителят на основното звено/заместник-ректорът/помощник-ректорът е взел решение и е създал необходимата организация за допускане само на лица, които:

а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 / 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане на обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ по смисъла на Заповед № РД-01-733 / 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

4. Учебните занятия се провеждат по утвърдените и обявени разписи в съответствие с решенията на ръководствата на основните звена, съгласувано с Дирекция “Образователни дейности”.

5. Заседанията на колективните органи за управление се провеждат при възможност в електронна среда,  присъствено или комбинирано като се осигури пряко и виртуално участие и/или при спазване на противоепидемичните мерки, на изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол.

II. Дейностите, които не са преустановени или се извършват по реда на т. I.3. се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-743 / 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

III. Заповедта влиза в сила от 21.10.2021 година и отменя Заповед № 1948 от 21.09.2021 година.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, помощник-ректора и ръководителите на звена.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на ЮЗУ “Неофит Рилски” и да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица и на всички заинтересовани за сведение и за изпълнение.

РЕКТОР /п/

Проф. д-р Борислав Юруков

Вижте още от най - актуалното за Благоевград

280 преглеждания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Вижте още от категорията: Благоевград