Общината отпусна пари за ремонт на пловдивските стадиони

Общинският съвет в Пловдив отпусна общо 5 680 800 лева за строителство на стадионите „Христо Ботев“ и „Локомотив“, съобщава Plovdiv24.bg. Сумата ще е разделена почти поравно за двете съоръжения.
За стадион „Христо Ботев“ ще отидат 2 860 800 лв, а за „Лаута“ – 2 820 00 лв. Парите ще бъдат предвидени от проектобюджета на Община Пловдив за следващата 2022 г.
Представителите на Сдружение ПФК „Ботев“ посрещнаха общинските съветници в Дома на културата преди да започне сесията на ОБС, на която бяха гласувани необходимите средства за продължаване на строителството.
Бе представено и как точно ще се използват въпросните средства за стадионите на Ботев и Локомотив:
1. За обект стадион „Христо Ботев“ – 2 860 800 лв., от които:
– 2 000 000 лв. без вкл. ДДС за закупуване на седалки;
– 90 000 лв. без вкл. ДДС за тревно покритие на стадиона;
– 294 000 лв. без вкл. ДДС за преработка на проекта.
Сумата от 2 000 000 лв. (без вкл. ДДС) за закупуване на седалки и 90 000 лв. (без вкл. ДДС) за тревно покритие на стадиона са разход, който не е включен в договора за строителство №20ДГ-924/09.12.2021г., но същевременно същите са необходими за финализирането на проекта. Стойностите са формирани на база получени оферти.
Сумата от 294 000 лв. (без вкл. ДДС) за преработка на проекта е разход, който се налага поради необходимостта от определяне на обособени зони, които ще се изпълнят на първи етап. Определената степен на завършеност за всеки сектор ще позволява въвеждане в експлоатация на всеки етап и ще отговаря на изискванията за лицензиране на съоръжението от БФС за националните футболни първенства. Преработените проекти ще указват начина на разделяне за етапно изпълнение, приемане и въвеждане в експлоатация на вече одобрената проектна документация, без тя да бъде променяна.
Ще се запази възможността на следващи етапи проектът да бъде изпълняван и въвеждан в експлоатация до пълната му реализация. Разделянето ще укаже освен начина, по който да се изпълнят определените за Етап 1 части, така и необходимите количествени сметки, отразяващи етапността, на база на които ще могат да се възлагат, приемат и въвеждат в експлоатация изпълнените СМР за Етап Е Проектните разработки ще включват и проектни решения, свързани конкретно с разделянето на етапи, които не са включени в първоначално одобрения проект, както и ще бъдат взети под внимание становищата и препоръките, описани в експертизите, изготвени от УАСГ. Разработваната проектна документация по необходимите специалности включва също изисканите от възложителя промени, както следва:
Изместване на сектор „гости“ от трибуна „Б“ в трибуна „Е“;
Обособяване на нови WC в сектор „гости“ – трибуна „Г“;
Преработка на предвидените в основния проект съблекални в сектор „В“, съгласно изискванията на БФС така, че да се ползват от футболните отбори, съдии, делегати и други в етапа на функциониране на стадиона за Етап 1 от реализацията му;
Ситуиране и изпълнение на нови трафопостове, съгласно актуални указания от EVN;
Преработка на всички ограждащи съоръжения във връзка с гореописаните промени;
В преработките по всички конструктивни части /стоманобетонни и метални конструкции/, ще бъдат взети под внимание и приведени в съответствие с експертните становища и препоръки, включени в изготвените от УАСЕ експертизи. Стойността е формирана на база получена оферта от проектанти.
2. За обект стадион „Локомотив“ – 2 820 000 лева, които ще бъдат разходвани за: изготвяне на технически проект за официална трибуна (четвърта трибуна – Централна); изготвяне на технически проект за вертикална планировка; изграждане (строителство) на вертикална планировка, изграждане на тренировъчни терени, паркоустройство и инфраструктура, благоустрояване и озеленяване.
Изпълнението на договор за ,Проектиране и изпълнение на строителство, част Общинската спортна инфраструктура – Стадион „Локомотив“ – град Пловдив“, находящ се в град Пловдив, визира изработване на идеен и технически проект. Идейният проект съдържа разработване в 5 (пет) етапа за целия стадион, а именно:
Етап 1: Благоустрояване и инфраструктура
Етап 2: Северна трибуна „Бесика“
Етап 3: Източна трибуна „Спорт клуб“
Етап 4: Южна трибуна Етап 5: Централна трибуна
Разработването на техническия проект е за 3 (три) етапа (трибуни), а именно: Етап 2 – Северна трибуна „Бесика“; Етап 3 – Източна трибуна „Спорт клуб“; Етап 4 – Южна трибуна, както и изграждането им, с което се изчерпва сключения договор. За да завърши целият процес по проектиране трябва да бъдат разработени технически проекти и за останалите 2 (два) етапа, а именно: Етап 1 – Благоустрояване и инфраструктура и Етап 5 – Централна трибуна. За целта е необходимо да бъде осигурено допълнително финансиране, с което окончателно да приключи процеса на проектиране.
След подписване на договора през месец декември 2020 г. и реалното изпълнение на същия към настоящия момент са изпълнени следните дейности:
Изработен, предаден и одобрен е инвестиционния проект във фаза Идеен проект по всичките 5 (пет) етапа
– Издадено е строително разрешение
Изработен и предаден е инвестиционния проект във фаза Технически проект само за три етапа, съгласно сключения с Община Пловдив договор.
Започнато е изграждане на една от трите трибуни.
За да бъде завършен стадионът като цяло е необходимо да бъдат разработени в техническа фаза и технически проекти за:
Паркоустройство и инфраструктура
Четвърта трибуна (Централна)
Вертикална планировка
Благоустрояване и озеленяване
Това са етапите, които са оставени на фаза идеен проект по смисъла на горецитирания Договор. В тази връзка е необходимо да бъдат разработени проекти във фаза техническа, по смисъла на вече издаденото строително разрешение от месец май 2021 година.
За качествено изпълнение на ежедневния тренировъчен процес на футболния отбор е необходимо изграждане на тренировъчни терени и вертикална планировка, както и изграждане на инфраструктура около тях.
За всички тези дейности не са предвиждани средства по сключения договор от месец декември 2021 година. Ето защо е необходимо да бъде осигурено допълнително финансиране относно непредвидените средства по цитирания вече договор.
Необходимата сума за изпълнение на всички тези, описани по-горе дейности е от порядъка на 2 350 000 лв. (два милиона и триста и петдесет хиляди лева).
Разбивката поотделно и условията при които ще бъдат отпускани сумите ще бъдат уточнени при писане/приемане на общински бюджет 2022 година, като по този начин ще намерят правилното си място в съответните параграфи.

Вижте още от най - актуалното за Благоевград

0 преглеждания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Вижте още от категорията: Спорт