ОбС-Благоевград ще заседава на 14 април

ОбС-Благоевград ще заседава на 14 април

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на ОбС Благоевград-Андон Тодоров, свиква редовна сесия на общински съвет, която ще се проведе на 14 април 2020 г. /вторник/ от 10.30 часа в зала „Пейо Яворов“ Благоевград, при следния дневен ред:

1. Предложение � 60-00-64/20.02.2020 г., относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

2. Предложение � 60-00-107/07.04.2020 г., относно приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Община Благоевград за 2020 година.
Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

3. Предложение � 60-00-69/24.02.2020 г., относно приемане на План за действие на Община Благоевград за интегриране на ромите (2020-2022).
Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

4. Предложение � 60-00-100/004.2020 г., относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Благоевград за 2021 година.
Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП
– Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

5. Предложение � 60-00-84/12.03.2020 г., относно приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива и Дългосрочна програма за енергийната ефективност.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

6. Предложение � 60-00-91/26.03.2020 г., относно изпълнение на мерките, заложени в “Актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух за достигане на установените норми на ФПЧ10 и ПАВ на територията на Община Благоевград с период на действие 2019-2023 година”.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

7. Предложение � 60-00-92/26.03.2020 г., относно Изпълнение на мерките, заложени в “Програма за управление на отпадъците на Община Благоевград 2015-2020 г.”
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

8. Предложение � 60-00-82/11.03.2020 г., относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата.
Докл. – Владимир Пандев – Председател на КБФЕ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

9. Предложение � 61-00-70/13.03.2020 г., относно приемане на годишен финансов отчет и баланс за 2019 година на общинско търговско дружество „БЛАГОЕВГРАД ФЕСТ“ ЕООД.
Докл. – Владимир Пандев – Председател на КБФЕ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

10. Предложение � 60-00-105/07.04.2020 г., относно освобождаване от заплащане на наемни вноски и концесионни плащания на наемателите и концесионерите на общински имоти и търговски обекти във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в страната, свързано с разпространението на COVID – 19.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
– Владимир Пандев – Председател на КБФЕ

11. Предложение � 60-00-115/08.04.2020 г., относно предоставяне под наем на общински поземлени имоти за временно депониране на земни маси за строителството на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1., обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.1, участък „Крупник – Кресна“ – ляво платно от км 375+860≡376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“до км 398+100 и пътни връзки“.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

12. Предложение � 60-00-73/27.02.2020 г., относно Участие и членство на Община Благоевград в Организация за управление на Рило-Пирински туристически район.
Докл. – Ясен Неделчев – Председател на КДМСТНПО
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

13. Предложение � 60-00-75/02.03.2020 г., относно наименуване на улица в гр. Благоевград и с. Покровник, община Благоевград.
Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ
– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

14. Предложение � 60-00-106/07.04.2020 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на НЧ „Никола Й. Вапцаров 1866“ – Благоевград и Камерна опера – Благоевград на части от самостоятелни обекти с идентификатори �� 04279.613.158.3.2, 04279.613.158.3.3, 04279.613.158.3.4, 04279.613.158.3.5, 04279.613.158.3.6, 04279.613.158.4.1, 04279.613.158.4.2, 04279.613.158.4.3, 04279.613.158.4.4, 04279.613.158.4.5, 04279.613.158.4.6, 04279.613.158.4.7, 04279.613.158.4.8, 04279.613.158.4.9, 04279.613.158.4.10 и 04279.613.158.4.11 по КК на Благоевград, находящи се в гр. Благоевград, ул. „Иван Вазов“ � 2, публична общинска собственост.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

15. Предложение � 60-00-104/06.04.2020 г., относно Изменение на Решение � 428 по Протокол � 19 от 28.10.2016 г., на Общински съвет Благоевград.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

Ще бъде предложено, заседанието да се проведе при закрити врати за граждани, предвид усложнената епидемиологична обстановка и предписанията на здравните органи.

Вижте още от най - актуалното за Благоевград

300 преглеждания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Вижте още от категорията: Благоевград